ارتباط (لینک) به گزارش های پروژوی

لیست پروژه های تکمیل شده وزارت عدلیه از دوره اداره انتقالی تا اکنون قرار ذیل اند

ملاحظات

تکمیل شده

دونر/ تمویل کننده

ولایات که  مستقل اعمار گردیده

اسم پروژه

شماره

 

تکمیل

دونر

کابل

اعمار تعمیر مرکز اصلاح

1

 

تکمیل

دونر

هرات

اعمار تعمیر مرکز اصلاح

2

 

تکمیل

پی آرتی

هلمند

اعمارمرکزاصلاح

3

 

تکمیل

دونر

میدان وردک

اعمار مرکز اضلاح

4

 

تکمیل

قوه نظامی امریکا

خوست

اعمارتعمیر مرکزاصلاح

5

 

تکمیل

حکوت افغانستان

ننگر هار

اعمارمرکزاصلاح

6

 

تکمیل

حکوت افغانستان

بلخ

اعمار مرکزاصلاح

7

 

تکمیل

حکوت افغانستان

فراه

اعمار مرکزاصلاح

8

 

تکمیل

GIZدونر

سمنگان

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

9

 

تکمیل

GIZدونر

کندز

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

10

 

تکمیل

دونر

ننگرهار

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

11

 

تکمیل

دونر

غور

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

12

 

تکمیل

دونر

پکتیکا

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

13

 

تکمیل

دونر

سرپل

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

14

 

تکمیل

پی آرتی

هلمند

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

15

 

تکمیل

دونر

بامیان

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

16

 

تکمیل

دولت افغانستان

خوست

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

17

 

تکمیل

دولت افغانستان

لغمان

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

18

 

تکمیل

دولت افغانستان

تخار

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

19

 

تکمیل

دولت افغانستان

کنر

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

20

 

تکمیل

دولت افغانستان

زابل

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

21

 

تکمیل

دولت افغانستان

بادغیس

اعمار تعمیر مدیریت حقوق ولسوالی آبکمری

22

 

تکمیل

دولت افغانستان

نیمروز

اعمارتعمیر ریاست عدلیه

23

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمار تعمیر ریاست حقوق کابل

24

 

تکمیل

دولت افغانستان

بادغیس

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

25

 

تکمیل

دولت افغانستان

بدخشان

اعمار تعمیر مرکز اصلاح

26

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمار پیاده‌روها، چاه سپتیک وچاه آب تعمیر مرکزی وزارت عدلیه

27

 

تکمیل

دولت افغانستان

بامیان

اعمار تعمیر مرکز اصلاح

28

 

تکمیل

UNODC

پنجشیر

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

29

 

تکمیل

UNODC

کاپیسا

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

30

 

تکمیل

دولت افغانستان

پکتیکا

اعمارتعمیرمرکز اصلاح وتربیت اطفال

31

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمار تعمیر مرکزی وزارت عدلیه واقع دارالامان کابل

32

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمار تعمیرطعام خانه مرکزی وزارت عدلیه واقع دارالامان کابل

33

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمارتعمیرکودکستان مرکزی وزارت عدلیه واقع دارالامان کابل

34

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمار برج برق مرکزی وزارت عدلیه واقع دارالامان کابل

35

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل دارالامان

پروژه موضوعات امنیتی  بخاطر بهبود امنیت کمپلکس وزارت

36

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل دارالامان

پروژه موارد ضروری مربوط کمپلکس اداری وزارت عدلیه اعمار یک باب هنگر برای تحویلخانه؛ چاه آب و مواد ضروری ریاست حقوق ولایت کابل

37

لیست پروژه های وزارت عدلیه که کارشان درحالت جریان است

شماره

اسم پروژه

مرکز/ولایت

دونر/ تمویل کننده

تکمیل شده

ملاحظات

۱

پروژه طرح قوانین

کابل

دولت افغانستان

.

جریان دارد

۲

قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد

کابل

دولت افغانستان

.

جریان دارد

۳

اعمار برج های محافظتی

کابل

دولت افغانستان

.

نسبت فسخ قرارداد کار آن متوقف است

۴

کار باقی مانده اعمار تعمیر ریاست عدلیه

فاریاب

دولت افغانستان

.

متوقف است

۵

پروژه دکت ها

کابل

دولت افغانستان

.

متوقف است

قراردادهای تکمیل شده وزارت عدلیه طی سال مالی۱۴۰۱

قراردادهای تکمیل شده وزارت عدلیه طی سال مالی1400

 جدول معلومات هفته وار قرار داد های سال مالی 1399 وزارت عدلیه