جريدۀ رسمی

وزارت عدليه مسئوليت دارد جريده ‏رسمی را بشکل ماهوار به نشر ‏برساند، و درصورتيکه از نظر دولت ‏ضروری قلمداد شود، شماره های ‏فوق العاده را نيز ميتوان به نشر ‏سپرد.‏‎

‎جرايد رسمی افغانستان شامل ‏اعلاميه های رسمی دولت که نياز به ‏ابلاغ عامه دارد، مي شود، بشمول ‏قوانين و ساير انواع اسناد اصولی.‏‎

‎تمام ‏اسناديکه در جرايد رسمی وجود دارد، ‏بايد به زبان های دری و پشتو که در ‏واقع دو زبان رسمی کشور مي باشند، ‏به نشر برسد.‏‎ ‎جريده رسمی به ادارات ‏دولتی، محاکم، و دانشگاه ها در ‏سراسر افغانستان توزيع می شود و ‏برای فروش در دسترس مردم قرار ‏دارد.‏‎ ‎

جريده رسمی شماره ۱۳۱۳ سال ۱۶/۷/۱۳۹۷ وزارت عدليه را صاحب ‏امتياز رسمی جرايد رسمی افغانستان ‏مسمی نموده است.‏

متن جریده رسمی را اینجا مشاهده نموده می توانید.

اشتراک سالانه :

در مرکز و ولایات: ۱۵۰۰ افغانی

برای مامورین دولت: با ۲۵ فیصد تخفیف

برای متعلمین و محصلین با ارائه تصدیق، نصف قیمت

برای کتاب فروشی ها با ۱۰ فیصد تخفیف از قیمت روی جلد

خارج از کشور (۲۰۰) دالر امریکایی