ارایه مساعدت‌های حقوقی رایگان

murtaza_admin

  ریاست مساعدت­های حقوقی از جمله ریاست­های کلیدی وزارت عدلیه می­باشد. این ریاست دارای دو آمریت (آمریت مساعدت­های حقوقی و آمریت آگاهی عامه حقوقی) است. ریاست مساعدت­های حقوقی معمولاً وظیفه حمایت از طبقه ضعیف جامعه را به عهده دارد. که بدین سبب در ساحه حمایت و دفاع از اشخاص بی بضاعت در قضایای جزایی، زنان و اطفال در قضایا مدنی و متضررین قرار دارند. همچنان وظیفه خود دانسته تا مردم را از حقوق و وجایب شرعی و قانونی شان آگاه سازند. این وظیفه خطیر را از طریق آگاهی دهی در اجتماعات، مکاتب، ادارات امارتی، و سایر محلات انجام میدهند.

اهداف ریاست مساعدتهای حقوقی:

ریاست مساعدتهای حقوقی برای دست یابی به اهداف ذیل فعالیت می نماید:

  • فراهم نمودن زمینه ارایه مساعدت و خدمات حقوقی قابل اعتماد به مظنون، متهم یا محکوم علیه و یا مجنی علیه بی بضاعت.
  • حمایت از اشخاص بی بضاعت به منظور تحقق عدالت.
  • بلند بردن سطح آگاهی اتباع کشور نسبت به حقوق و وجایب شرعی و قانونی شان.
  • معرفی نحوه مراجعه به ارگانهای عدلی و قضایی.

روش­های کاری ریاست مساعدت­های حقوقی:

روش های کاری این ریاست در دو آمریت بصورت مجزا و منحصر ترتیب و تنظیم شده است که طوری آتی تبیین میگردد.

1 روش­های کاری آمریت مساعدت­ها:

آغاز کار مساعدت توسط عریضه مطبوع به ریاست مساعدتها حقوقی توسط متقاضی یا مواصلت مکتوب رسمی از طرف ادارات صورت میگیرد که  بعداً عریضه به مقام ریاست مساعدتها غرض اخذ هدایت تقدیم گردیده و بعد از هدایت مقام ریاست به آمریت مساعدت­های حقوقی راجع و توسط آمر مساعدت­ها، مساعد حقوقی تعیین و توظیف میشود. متعاقباً  مدیریت ادارای ریاست مساعدت­ها فورمه­ای بی بضاعتی شخص متقاضی را خانه پری نموده و توسط مکتوب توظیفی  مساعد حقوقی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میدارد.

2 روش های کاری آمریت آگاهی عامه حقوقی:

آمریت آگاهی عامه حقوقی روند کاری خویش را طور ذیل تنظیم نموده است:

برای ارایه تبلیغ در ابتدا، عناوین مطالب آگاهی دهی را مطابق نیازمندی های جامعه شناسای کرده و بعد از منظوری مقام مربوطه در بورد آموزگاران این آمریت به تهیه و تحریر آن می پردازد. مبنای مطالب حقوقی احکام شریعت اسلام و قوانین است. بعد از تهیه آن جزوه مطالب حقوقی را به دسترس کارمندان بخش تبلیغ آگاهی عامه در سطح مرکز و ولایات قرارداده تا در  آگاهی دهی از آن استفاده نمایند.

غرض ارایه آگاهی دهی در ابتدا آمریت آگاهی عامه با مسئولین ادارات امارتی و خصوصی که شامل وزارت معارف، تحصیلات عالی ، امور داخله، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقات و شاروالی میشود بصورت رسمی هماهنگی کرده و بعداً بر اساس سلسله مراتب به محلات، مکاتب، پوهنتون ها، نواحی، مساجد و شبکه های رسانه ای به ارایه تبلیغ می پردازند. برعلاوه آگاهی دهی کارمندان آگاهی عامه برای متقاضیان در دفتر و محلات؛ مشورهای حقوقی نیز میدهند.

فورم ها:

متقاضیان خدمات مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه می‌توانند فورم تثبیت بی بضاعتی و فورم مشوره‌دهی حقوقی به اشخاص بی‌بضاعت را از لینک زیر دانلود کنند:

فورم تثبیت بی بضاعتی متقاضیان مساعدت حقوقی در قضایای جنایی و فامیلی - دانلود .

فورم مشوره دهی حقوقی به اشخاص بی بضاعت دانلود .

 

فورم نظارتی و فورم تطبیق آگاهی عامه حقوقی را از لینک زیر دانلود میتوانید:

فورم نظارتی - دانلود.

فورم تطبیق آگاهی عامه حقوقی - دانلود.

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات