رهنمای ثبت جمعیت‌ها

جمعیت‌ها

جمعیت‌ها ( اتحادیه ها و بنیاد های خیریه ) به عنوان پل ارتباط بین مردم و امارت بوده که نقش مهم و ارزنده را در عرصه های مختلف اجتماعی، صنفی، تخصصی، و حرفوی مطابق احکام شریعت اسلامی، اسناد تقنینی نافذه، طرزالعمل ها، لوایح ، پالیسی امارت اسلامی افغانستان واساسنامه مربوطه ایفا می نماید.

«اتباع افغانستان میتوانند به منظور تامین مقاصد مادی یا معنوی مطابق طرزالعمل شماره ۲۱ مورخ ۱۴۴۳/۶/۲۸کابینه امارت اسلامی افغانستان جمعیت را  تاسیس نمایند.»

همچنین اصطلاح جمعیت تبیین گردیده است: «جمعیت: تشکل اجتماعی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی اشخاص حقیقی و حکمی شامل ( بنیاد های خیریه واتحادیه ها می‌باشد که برای مقاصد حرفوی، صنفی و تخصصی به حیث شخص حکمی ایجاد می گردد.»

قابل یاددهانی می‌باشد که نهاد ها( اتحادیه ها و بنیاد های خیریه) تحت عنوان جمعیت جواز فعالیت خویش را از وزارت عدلیه اخذ نموده و دست آوردهای قابل ملاحظه و چشمگیری درعرصه‌های مختلف ارایه  خدمات عالی و با کیفیت از جمله کمک و همکاری با اشخاص و خانواده های بی بضاعت، اگاهی‌دهی و حل مشکلات اعضای شان به طور شفاف و پاسخگو، داشته اند.

لیست اسناد جمعیت‌های فعال( اتحادیه ها وبنیاد های خیریه) ریاست امورجمعیت ها و نهاد های اجتماعیِ ریاست عمومی انسجام وزارت عدلیه در مرکز و ولایات به طور خلاصه احصاء می‌گردد.

رهنمود برای در خواست ثبت جمعیت ها

الف: این طرزالعمل مبنی بربنیاد بند (۱۰) مصوبه شماره (۹) مورخ ۲/۴/ ۱۴۴۳ کابینه امارت اسلامی افغانستان وضع شده است.

ب: این طرزالعمل بخاطر فعالیت های مربوط به اتحادیه ها و بنیاد های خیریه بخاطر تنظیم و نظارت ( اتحادیه ها و بنیاد خیریه) وضع شد.

ج: اصطلاحات ذیل در این طرزالعمل مفاهم ذیل را افاده میکند.

۱- اتحایه: جمعیت داوطلبانه اشخاص حقیقی و حکمی است که برای مقاصد مشروع و تخصصی، صنفی و حرفوی مشترک مطابق احکام این طرزالعمل به میان میا آید.

۲- خیریه بنست : آن جمعیت داوطلبانه اشخاص حقیقی است که برای اهداف خیریه و پیشبرد اجتماعی به وجود می آید .

د: اداره انسجام : مطابق احکام شریعت اسلامی و مطابق پالیسی و اصول امارت اسلامی افغانستان و بخاطر مفاد و مصالح ایجاد اتحادیه ها و بنیاد خیریه ایجاد گردیده است.

ه:صدور و تمدید جواز فعالیت اتحادیه ها و بنیاد های خیریه به شکل ذیل صورت میگیرد.

۱- اداره انسجام وزارت عدلیه به آن داوطلب جواز میدهد که شرایط مدرج در این طرزالعمل تکمیل نموده باشد .جواز فعالیت اتحادیه یا بنیاد خیریه برای سه سال در عوض (۱۰۰۰۰) هزار افغانی بعد از امضای وزیر عدلیه صادر میگردد.

۲- جواز فعالیت اتحادیه ها و بنیاد خیریه (۳۰) روز قبل از سپری شدن معیاد در عوض (۵۰۰۰) هزار افغانی برای مدت سه سال دیگر تمدید میگردد.

و: اعضاء و مسولین اتحادیه ها و بنیاد های خیریه مواصفات ذیل را داشته باشد.

۱-(۱۸) سال سن را تکمیل کرده باشد.

۲-شهرت نیک و فکر سالم داشته باشد.

۳- اهداف ضد نظام نداشته باشد.

۱- متقاضیان درخواست خویش را درعریضه مطبوع جهت ثبت جمعیت عنوانی مقام وزارت عدلیه ارایه می‌نمایند.

۲- بعد از طی مراحل اداری برای متقاضی سه جدول تحت عنوان( شهرت موسسان، هیأت مدیره و مسوولین امور مالی) از طرف مامور ثبت اسناد جمعیت ها و در ولایات آمریت انسجام توزیع می‌گردد.

۳- اعضای موسسین حد اقل (۱۰) تن بوده که از میان این ده تن سه تن به عنوان هیأت مدیره و سه تن آنها به حیث مسوولین مالی انتخاب می‌شوند.

۴- متقاضی مکلف است شهرت موسسان، هیأت مدیره ومسوولین مالی جمعیت را بطور دقیق در جدول‌های جداگانه درج و همراه بانقل تذکره‌های تابعیت به گونه رنگه و نشان جمعیت را توام با تشریح آن به شکل کمپیوتری همراه با مشخص نمودن رییس، معاون و منشی به مامور ثبت اسناد جمعیت‌ها و در ولایات بخش اداری آمریت انسجام ارایه بدارند.

۵- متقاضی مکلف است درجدول‌ها شماره تماس، تثبیت سن، شماره تذکره، شماره ثبت، صفحه، جلد و اعضای موسسین را بطور دقیق تحریر نمایند.

۶- حضور اعضای موسسین در مرکز به ریاست امور جمعیت‌ها و در ولایات آمریت‌ها و مدیریت‌های عمومی انسجام ریاست عدلیه بمنظور تطبیق تذکره و امضای شان حتمی می‌باشد.

۷- متقاضیان مکلف اند از انتخاب عناوین که واژه‌های (سیاسی، انتفاعی، انحصاری، ملی و نا مانوس) جهت اخذ جواز خودداری نمایند.

۸- بورد بررسی مکلف است که در هماهنگی با بورد نظارت عناوین و اهداف واضح، مشخص و پرمفهوم  را با ذکر محدوده جغرافیایی در تفاهم با متقاضیان انتخاب نمایند.

۹- متقاضیان که خواهان ایجاد نهاد عام شمول و فراگیر هستند حد اقل از (۱۸) ولایت افغانستان اعضای موسس در جمعیت مربوطه شان که سکونت اصلی و فعلی همان ولایت را داشته باشند.

۱۰- درخواست کنندگان که نهاد های تخصصی، را ثبت می‌نمایند، حد اقل سند تحصیلی درجه لیسانس مرتبط به موضوع را داشته .

۱۱- داشتن اساسنامه با لوگو جمعیت توام با تشریح آن و آدرس مشخص دفتر جمعیت الزامی می‌باشد.

۱۲- لوازم و تجهیزات دفتر جمعیت‌ها قبل از اخذ جوازنامه فعالیت از از طرف ریاست امور جمعیت ها هیئت موظف و تخصصی ترتیب و اموال منقول و غیر منقول ثبت می نماید .

۱۳- متقاضیان اخذ جواز نامه جمعیت‌های خیریه مکلف اند که حد اقل (۵۰۰۰۰۰) پنجصد هزار افغانی به طور ضمانت در حساب بانکی جمعیت مربوطه داشته باشند.

۱۴- ارایه استعلام از اداره مالیه به منظور اخذ نمبر تشخصیه ( تی آی ان) رئیس، معاون و به نام جمعیت.

۱۵- ارایه استعلام از اداره تحقیقات جنایی وزارت امور داخله به منظور عدم محکومیت به جنایت و محرومیت از حقوق مدنی اعضای موسس.

۱۶- متقاضیان جواز اتحادیه ها و بنیاد های خیریه مطابق طرزالعمل  مکلف به شرایط ذیل می باشد:

- اتحادیه: تشکل اجتماعی اشخاصی حکمی است، حد اقل دارای ۱۰ جواز رسمی که دارای اساسنامه ادارات دولتی را با خود داشته باشد.

- بنیاد خیریه: آن جمعیت داوطلبانه اشخاص حقیقی است که حد اقل دارای (۱۰) تن اعضای موسس باشد.

یادداشت:

متقاضیان جواز نامه فعالیت جمعیت ها مکلف اند که  موارد ذیل را در نظر گیرند:

- متقاضی مکلف است که قبل از اخذ جوازنامه فعالیت درباره موقعیت دفتر، لوازم دفترداری و اموال منقول و غیر منقول جمعیت غرض ثبت به نماینده موظف ریاست امور جمعیت‌ها که رسماً ذریعه استعلام توظیف می‌گردد به طور کتبی معلومات کامل ارایه نمایند.

- دارندگان جواز نامه فعالیت به اساس طرزالعمل ربعوار و سالاته مکلف هستند فعالیت ها، دارایی منقول و غیر منقول وعواید مصارف خویش را مطابق فارمت مشخص در خلال سه ماه در مرکز به ریاست امورجمعیت ها و در ولایات به آمریت های انسجام ریاست عدلیه ولایات ارایه نمایند.

- دارندگان جواز نامه فعالیت مکلف اند که حین تمدید جوازنامه، اصل جواز نامه فعالیت، گزارش سه ساله فعالیت‌ها به طور جداگانه، فیصله مجمع عمومی با اکثریت دوثلث اعضای موسس، استعلام اداره تحقیقات جنایی وزارت داخله جهت عدم محکومیت به جنایت و مکتوب و جایب مالیاتی خویش را در مرکز به ریاست امورجمعیت ها- ریاست عمومی انسجام و در ولایات به آمریت‌های انسجام ریاست عدلیه ولایات ارایه نمایند.

- هرگاه تغییر در هیأت مدیره و یا اعضای موسس ایجاد گردد، نهادهای اجتماعی مکلف اند که اطلاع کتبی در این باره را در مرکز به ریاست امورجمعیت‌ها و در ولایات به آمریت‌های انسجام ریاست عدلیه ولایات طی مدت ۱۰ روز ارایه نمایند.

- جواز نامه فعالیت جمعیت‌ها بعد از سه سال تمدید می‌گردد.

- جواز نامه فعالیت ۳۰ روز قبل از ختم مدت اعتبار آن در بدل مبلغ (۵۰۰۰) هزار افغانی هرسه سال بعد تجدید می‌گردد.

- جواز نامه فعالیت در صورت تجدید می‌گر دد که جمعیت احکام طرزالعمل جمعیت ها، شریعت اسلامی و پالسی امارت اسلامی و اساسنامه را در فعالیت‌های خویش نقض نکرده باشد.

- هرگاه جواز نامه فعالیت در خلال مدت شش ماه تجدید نشود، نام جمعیت از دفتر ثبت حذف می‌گردد.

- هرگاه جمعیت بعد از حذف نام خویش از دفتر ثبت خواهان ادامه فعالیت گردد جمعیت میتواند درخواست ثبت مجدد را به وزارت عدلیه ارایه نماید.

- هرگاه جواز نامه فعالیت جمیعت مفقود گردد بعد از اعلان در یکی از رسانه‌های همگانی مثنی جوازنامه فعالیت جمعیت متذکره در بدل مبلغ (۱۰۰۰۰) افغانی برای مدت باقی مانده اعطا می‌گردد.

- هر گاه اختلاف میان اعضای موسسین جمعیت‌ها  به و جود آید در قدم نخست اختلافات به میان آمده  میان خودشان با گفتگو و مذاکره حل گردد؛ در صورتی که اختلافات حل نگردد موضوع را کتباً  در مرکز به ریاست امور جمعیت‌ها  و در ولایات به ریاست‌های عدلیه ولایت ارایه نمایند  و در صورتی که قناعت ایشان فراهم نگردد، به منظور حل اختلاف جمعیت، قضیه به وجود آمده را به نزدیک ‌ترین محکمه مربوطه ارجاع نمایند.

- هر گاه جمعیت مطابق قانون و پالسی امارت اسلامی  لغو گردد، اموال آن به نهاد مماثل آن یا به وزارت عدلیه تسلیم می‌گردد.

نوت:

اسناد مرتبط به جمعیت :

جدول مؤسسین

جدول هیأت مدیره

جدول مسوولین مالی

تعهد خط

آدرس جمعیت

چک لست نظارت

فورم شکایات متقاضی

نمونه ارائه گزارش سالانه جمعیت ها

ورق ثبت و طی مراحل جوازنامه جمعیت

پروسه طی مراحل اداری اسناد

نمونه اساسنامه

برای معلومات بیشتر با حلیم " شمس" مدیر اداری و دیتابیس ریاست امور جمعیت های ریاست عمومی انسجام تماس بگیرید.

شماره تماس: ۰۷۸۱۳۱۲۳۸۶

 ایمیل آدرس:Halimahmadi۱۱@gmail.com