رهنمای ثبت و راجستر احزاب سیاسی

superadmin

رهنمائي براي احزابيکه بخاطر ثبت به رياست انسجام مراجعه مينمايند:

يک ورق درخواست عنواني وزارت عدليه درخواست از سوي موسسان و يا شخصي که به وي از جانب موسسان، هيات رهبري و يا شوراي مرکزي حزب تفويض صلاحيت شده باشد.

اگر چنانچه رئيس حزب درخواست را امضا مينمايد بايد اعضاي موسس يا بالاترين مقام تصميم گيرحزب رياست موصوف را طي يک ورق تائيد و امضا نمايد و اين امضا کنندگان بشمول رئيس حزب بعنوان درخواست دهندگان شناخته مي شوند.

- نام حزب سياسي و آدرس دفتر مرکزي آن و شماره تلفن در يک ورق.

- شهرت درخواست دهنده گان (اسم، ولد، ولديت، نمبرتذکره، محل صدور، سکونت اصلي، سکونت فعلي، وظيفه، سمت حزبي، امضا).

- منابع تمويل.

- سمبول، شعار و ساير مدارک تثبيت کننده هويت حزب. (تشريح سمبول)

- ارائه اسناد مصدقه ثبت و دارائي حزب از وزارت ماليه.

- خانه پوري درست فورمه درخواست عضويت حزب سياسي از طرف اعضا (حداقل ده هزار قطعه فورمه).

نوت: در مورد خانه پوري فورمه ها موارد ذيل جداً رعايت شود:

- خانه پوري به شکل خوانا و منظم باشد خط خوردگي نداشته باشد دو قلمه هم نباشد.

- در مقابل محل سکونت اصلي و فعلي چنانچه داوطلب عضويت در اطراف زندگي مينمايد قريه، ولسوالي و ولايت نوشته شود و چنانچه داوطلب عضويت حزب در مراکز شهر ها زندگي مينمايد محل زندگي در شهر، ناحيهو ولايت مربوطه نوشته شود.

- امضاي کارمند با صلاحيت حزب که در ذيل فورمه امضا مينمايد از سوي رئيس حزب تائيد و رسماً با نمونه امضاي آن به رياست انسجام معرفي شود.

- در مقابل وظيفه بصورت تفصيلي نوشته شود که در کدام ارگان دولتي و غير دولتي کار ميکند.

- فوتو کاپي تذکره هاي افراديا فوتو کاپي کارت انتخابات ضميمه فورمه هاي عضويت الزامي است.

- ارائه مرامنامه و اساسنامه حزب و در ذيل آن امضاي رهبر حزب.

- بيوگرافي درخواست دهندگان به امضاي خودشان و يک قطعه عکس شان.

- تعهد کتبي از حزب مربوطه مبني براينکه افراد نظامي، خارنوالان، قضات، پوليس و منسوبين امنيت ملي، کميسيون هاي مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي، حقوق بشر، کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون اصلاحات اداري. عضويت حزب شان را ندارند.

- تعهد کتبي از رهبر حزب مبني براينکه نيروي نظامي نداشته و در آينده هم نخواهم داشت.

- تعهد نامه DDR.

- در صورتيکه حزب بيرق حزبي داشته باشد بايد تشريح شود.

فورم‌های عرضه خدمات:

فورمه شهرت مکمله درخواست دهندگان

فورمه درخواست عضويت حزب سياسي

تعهدنامه

 

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات