وظایف وزارت عدلیه ج.ا.ا

وزارت عدليه ج.ا.ا، یکی از اداره های مرکزی حکومت است. وظایف و مسئوولیت های عمده آن به گونۀ موردوار در زیر نگاشته شده است :

 • ترتيب مسوده هاي قوانين و فرامين مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان؛
 • ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقي و بين المللي، مقاوله‌ها (کنوانسيون‌ها) و موافقت‌نامه‌هاي تجارتي خارجي با قوانين جمهوري اسلامي افغانستان؛
 • مطالبه و بررسي نظريات وزارت‌ها و ادارات راجع به مسوده‌هاي قوانين و مقرره هايي‌که از طرف آنها طرح ميگردد و تکميل آن قوانين و مقرره‌ها با همکاري متخصصين وزارت‌ها و ادارات مربوطه؛
 • ارائه مشوره‌هاي قانوني و حقوقي به وزارت‌ها و ادارات دولتي؛
 • دفاع از ملکيت و منافع مادي دولت و در صورت لزوم اقامه دعوي عليه مديونين دولت؛
 • دفاع از حقوق ملکيت، کار، خانواده و ساير حقوق مدني اتباع به اساس شکايت آنان، و اتخاذ تدابير جهت تعميل فيصله‌هاي صادرۀ محاکم راجع به منازعات حقوق مدني؛
 • تلاش جهت ارتقاي سطح آگاهي حقوقي عامه؛
 • بررسي اساسنامه‌هاي احزاب سياسي و جمعیت‌ها، ثبت و صدور جواز فعاليت رسمي براي آنها؛
 • تنظيم و اداره امور مربوط به مساعدت‌های حقوقی؛
 • تنظيم و صدور جواز نامه‌هاي فعاليت رهنماي معاملات و عريضه نويسان؛
 • طی مراحل قانونی اسناد کسب و ترک تابعیت مطابق قانون تابعیت؛
 • تطبیق سفارشات کنوانسیون‌های که افغانستان به آن الحاق کرده است در قوانین افغانستان؛
 • وزارت‌عدلیه ریاست وسکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران را نیز به دوش دارد این کمیسیون ۱۶ عضودولتی وغیردولتی دارد؛
 • چاپ و نشر اسناد تقنيني؛
 • نشر علايم و نشان‌هاي تجارتي ثبت شده و اعلانات ثبت اسناد در جريدۀ رسمي؛

وزارت عدليه در چوکات قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تشکيلات اساسي دولت و ساير اسناد تقنيني کشور فعاليت مي‌نمايد. ساير قوانين و مقررات که مستقيما مربوط حيطه کاري وزارت عدليه مي‌شود قرار ذيل است:

قانون:  

مقررات و اساسنامه ها:

چارت تشکیلاتی وزارت عدلیه ج.ا.ا