رهنمای ثبت رهنمای معاملات و عریضه نویسی

درقدم نخست، متقاضی عریضه چاپی عنوانی ریاست انسجام تقدیم داشته بعد از احکام ریاست ورهنمای معاملات وعریضه نویسان ، متقاضی جواز نامه مکلف است فورم معلوماتی را در وقت تعین شده، خانه پری وتکمیل نموده وپس آن را ریاست رهنمای معاملات وعریضه نویسان ارائه نماید متقاضی جواز نامه مکلف است، ملکیت غیر منقول شخصی خود را به منظور جبران خساره ناشی از تخلفات یا عدم ایفای تعهدات خویش، به ادارۀ انسجام طور تضمین ارائه نماینده اشخاصی که دارای اهلیت حقوقی باشند، میتوانند ملکیت غیر منقول شخصی خود را منحیث تضمین متقاضی جواز نامه، به ادارۀ انسجام به ضمانت بدهند. ملکیت های غیر منقول تحت تضمین به بیع جایزی یا قطعی به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودر مورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند، پول تحت تضمین به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودرمورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند  اداره انسجام بعداز حصول اطمینان، درخلال مدت(10) روز به متقاضی، جواز نامه اعطاء مینماید هر گاه درخواست اخذ جواز نامه از طرف ریاست رهنمای معاملات رد گردد، متقاضی می تواند، اعتراض خود را توأم با دلایل طورکتبی به وزیر عدلیه ارائه نماید حق الامتیاز جوازنامه مبلغ (15000) پانزده هزار افغانی بوده که برای مدت سه سال اعطاء می گردد جوازنامه در مرکز به امضای رئیس ادارۀ انسجام ودر ولایت به امضای رئیس عدلیه صادر می گردد جوازنامه به شخص دیگر قابل انتقال نمی باشد. 
اشخاص دارای شرایط زیر، می توانند جواز فعالیت رهنمای معاملات را به دست ارند:
داشتن تابعیت افغانستان .
داشتن اهلیت حقوقی.
داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا.
عدم محکومیت به جرم جنایت، فساد اداری ویا مرتبط به شغل رهنمای معاملات یا حرمان از حقوق مدنی از طرف محکمه ذیصلاح .
ارائه تضمین ملکیت غیر منقول یا ارائه سند بانکی پول نقد مندرج ضمیمه شماره(1) قانون رهنمای معاملات .
اشخاص زیرنمی توانند حین تصدی وظیفه به رهنمای معاملات اشتغال ورزند:
قضات، حارنوالان،منسوبین وزارت های دفاع ملی وامور داخله، مؤظفین امنیت ملی، منسوبین نظامی وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی، اعضای شورای ملی وشورای های ولایتی، ولسوالی وقریه، اعضای کمیسیون های مستقل وکارکنان شاروالی ها، تصدی ها وشرکت های دولتی ومختلط وسایر کارکنان خدمات ملکی.
وکلای مدافع.
شخصی که به حکم قانون از اشتغال به وکالت دفاع ممنوع گردیده باشد.
اشخاص مندرج اجزای (1و2) فقرۀ (1) قانون رهنمای معاملات بعد از تقاعد یا کناره گیری از وظیفه درصورتی که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، می توانند جواز نامه راکسب نمایند.

فورم دورانی رهنمای معاملات -  دانلود


روند اخذ جواز عریضه نویسی

درقدم نخست متقاضی جواز نامه، عریضه چاپی عنوانی ریاست اموررهنمای معاملات وعریضه نویسان تقدیم داشته بعد ازاحکام ریاست امور رهنما ی معاملات و عریضه نویسان متقاضی جواز نامه به هیئت تثبیت اهلیت راجع میگردد که بعد از سپری نمودن مؤفقانه امتحان متقاضی جوازنامه مکلف است فورم  معلومات مقدماتی را از مراجع مربوطه خانه پری وتکمیل نموده وسپس آنرا به شعبه مربوطه ارئه نماید، ریاست اموررهنمای معاملات وعریضه نویسان بعد ازحصول اطمینان درخلال مدت (2) روز به متقاضی جوازنامه اعطاء مینماید، هرگاه درخواست اخذ جوازنامه ازطرف اداره رهنمای معاملات وعریضه نویسان رد گردد، متقاضی میتواند اعتراض خود را توأم با دلایل طورکتبی به مقام وزارت عدلیه ارئه نماید. حق الامتیاز جوازنامه جدید عریضه نویسی مبلغ(168) افغانی بوده که برای مدت یکسال اعطاء میگردد، جوازنامه درمرکز به امضأ رئیس امور رهنمای معاملات وعریضه نویسان ودر ولایات به امضأ رئیس عدلیه صادر میگردد.

اشخاص دارای شرایط ذیل میتوانند جوازفعالیت عریضه نویسی به دست آرند: 
داشتن تابعیت افغانستان.
تکمیل نمودن سن (18) سالگی.
داشتن سواد کافی ومعلومات شرعی وقانونی، سند تحصیلی حد اقل بکلوریا.

فورم دورانی عریضه نویسان- دانلود