ثبت و بررسی جمعیت‌ها، رهنمای معاملات و عریضه نویسان

murtaza_admin

جمعیت‌ها

جمعیت‌ها به عنوان پل ارتباط بین مردم و دولت بوده که نقش مهم و ارزنده را در عرصه های مختلف اجتماعی، علمی و فرهنگی مطابق قانون به شکل غیر سیاسی، غیردولتی و غیر انتفاعی ایفاء می‌نمایند.

ماده 35 قانون اساسی افغانستان در این مورد چنین صراحت دارد: «اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و معنوی مطابق احکام قانون جمعیت  تاسیس نمایند.»

همچنین اصطلاح جمعیت در ماده دوم قانون جمعیت‌ها چنین تبیین گردیده است: «جمعیت: تشکل اجتماعی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی اشخاص حقیقی و حکمی شامل (انجمن، اتحادیه، شوری، مجمع، بنیاد، سازمان و نهاد به شمول اتحاد آن‌ها از قبیل فدراسیون و کنفدراسیون می‌باشد که برای مقاصد حرفوی، صنفی و تخصصی به حیث شخص حکمی ایجاد می گردد.»

قابل یاددهانی می‌باشد که نهاد‌های مدنی تحت عنوان جمعیت جواز فعالیت خویش را از وزارت عدلیه اخذ نموده و دست آوردهای قابل ملاحظه و چشمگیری درعرصه‌های مختلف ارایه  خدمات عالی و با کیفیت اگاهی‌دهی، بسیج سازی، بیداری عامه و حل مشکلات شهروندان  به طور شفاف و پاسخگو، داشته اند.

لیست جمعیت‌های فعال ریاست امورجمعیت ها و نهاد های اجتماعیِ ریاست عمومی انسجام وزارت عدلیه در مرکز و ولایات به طور خلاصه احصاء می‌گردد.

رهنمود برای در خواست ثبت جمعیت ها

1- متقاضیان درخواست خویش را درعریضه مطبوع جهت ثبت جمعیت عنوانی مقام وزارت عدلیه ارایه می‌نمایند.

2- بعد از طی مراحل اداری برای متقاضی سه جدول تحت عنوان شهرت موسسان، هیأت مدیره و مسوولین امور مالی از طرف مامور ثبت اسناد جمعیت ها و در ولایات آمریت انسجام توزیع می‌گردد.

3- اعضای موسسین حد اقل (10) تن بوده که از میان این ده تن سه تن به عنوان هیأت مدیره و سه تن آنها به حیث مسوولین مالی انتخاب می‌شوند.

4- متقاضی مکلف است شهرت موسسان، هیأت مدیره ومسوولین مالی جمعیت را بطور دقیق در جدول‌های جداگانه درج و همراه بانقل تذکره‌های تابعیت به گونه رنگه و نشان جمعیت را توام با تشریح آن به شکل کمپیوتری همراه با مشخص نمودن رییس، معاون و منشی به مامور ثبت اسناد جمعیت‌ها و در ولایات بخش اداری آمریت انسجام ارایه بدارند.

5- متقاضی مکلف است درجدول‌های شماره تماس، تثبیت سن، شماره تذکره، شماره ثبت، صفحه، جلد و اعضای موسسین را بطور دقیق تحریر نمایند.

6- حضور اعضای موسسین در مرکز به ریاست امور جمعیت‌ها و در ولایات آمریت‌ها و مدیریت‌های عمومی انسجام ریاست عدلیه بمنظور تطبیق تذکره و امضای شان حتمی می‌باشد.

7- متقاضیان مکلف اند از انتخاب عناوین که واژه‌های (سیاسی، انتفاعی، انحصاری، ملی و نا مانوس) جهت اخذ جواز خودداری نمایند.

8- بورد بررسی مکلف است که عناوین و اهداف واضح، مشخص و پرمفهوم  را با ذکر محدوده جغرافیایی در تفاهم با متقاضیان انتخاب نمایند.

9- متقاضیان که خواهان ایجاد نهاد عام شمول و فراگیر هستند حد اقل از (18) ولایت افغانستان اعضای موسس در جمعیت مربوطه شان که سکونت اصلی و فعلی همان ولایت را داشته باشند.

10- درخواست کنندگان که نهاد های علمی، تخصصی، شوراهای علما را ثبت می‌نمایند، حد اقل سند تحصیلی درجه لیسانس مرتبط به موضوع جمعیت را داشته و اسناد تحصیلی آن‌ها بعد ازتصدیق مراجع مربوطه قابل اعتبار است.

11- داشتن اساسنامه با لوگو جمعیت توام با تشریح آن و آدرس مشخص دفتر جمعیت الزامی می‌باشد.

12- لوازم و تجهیزات دفتر جمعیت‌ها قبل از اخذ جوازنامه فعالیت از طرف اعضای بورد نظارت بازنگری صورت می‌گیرد.

13- متقاضیان اخذ جواز نامه جمعیت‌های خیریه مکلف اند که حد اقل (2) ملیون افغانی به طور ضمانت در حساب بانکی جمعیت مربوطه داشته باشند.

14- ارایه استعلام از اداره مالیه به منظور اخذ نمبر تشخصیه ( تی آی ان) .

15- ارایه استعلام از اداره حارنوالی به منظور عدم محکومیت به جنایت و محرومیت از حقوق مدنی اعضای موسس.

16- ارایه استعلام وزارت محترم سرحدات، اقوام و قبایل در صورت که متقاضایان به اسم قوم خواهان ثبت جمعیت گردند.

17- متقاضیان جواز اتحادیه ها، مجمع، فدراسیون وکنفدراسیون مطابق این رهنمود مکلف به شرایط ذیل می باشد:

- مجمع: متشکل از نهادها و اشخاصی حکمی است که حداقل از ( 4) نهاد رسمی که جواز نامه فعالیت را داشته باشد تشکیل می‌گردد.

- اتحادیه: تشکل اجتماعی اشخاصی حکمی است، حد اقل دارای 6 جواز رسمی که دارای اساسنامه ادارات دولتی را با خود داشته باشد.

- فدراسیون: متشکل از اتحادیه، شوراها و مجمع است که دارای اهداف مشابه باشند و حد اقل 10 جواز نامه رسمی را ارایه نمایند.

- کنفدراسیون: متشکل از حد اقل (5) جواز نامه فدراسیون است که دارای جواز و اساسنامه رسمی ادارات دولتی می‌باشند.

یادداشت:

متقاضیان جواز نامه فعالیت جمعیت ها مکلف اند که  موارد ذیل را در نظر گیرند:

- متقاضی مکلف است که قبل از اخذ جوازنامه فعالیت درباره موقعیت دفتر، لوازم دفترداری و اموال منقول و غیر منقول جمعیت غرض ثبت به نماینده موظف ریاست امور جمعیت‌ها که رسماً ذریعه استعلام توظیف می‌گردد به طور کتبی معلومات کامل ارایه نمایند.

- دارندگان جواز نامه فعالیت به اساس ماده (18) قانون امور جمعیت‌ها  مکلف هستند در اخیر سال مالی فعالیت ها، دارایی منقول و غیر منقول وعواید مصارف خویش را مطابق فارمت مشخص در خلال سه ماه در مرکز به ریاست امورجمعیت ها و در ولایات به آمریت های انسجام ریاست عدلیه ولایات ارایه نمایند.

- دارندگان جواز نامه فعالیت مکلف اند که حین تمدید جوازنامه، اصل جواز نامه فعالیت، گزارش سه ساله فعالیت‌ها به طور جداگانه، فیصله مجمع عمومی با اکثریت دوثلث اعضای موسس، استعلام اداره حارنوالی جهت عدم محکومیت به جنایت و مکتوب و جایب مالیاتی خویش را در مرکز به ریاست امورجمعیت ها و در ولایات به آمریت‌های انسجام ریاست عدلیه ولایات ارایه نمایند.

- هرگاه تغییر در هیأت مدیره و یا اعضای موسس ایجاد گردد، نهادهای اجتماعی مکلف اند که اطلاع کتبی در این باره را در مرکز به ریاست امورجمعیت‌ها و در ولایات به آمریت‌های انسجام ریاست عدلیه ولایات طی مدت 10 روز ارایه نمایند.

- جواز نامه فعالیت جمعیت‌ها بعد از سه سال تمدید می‌گردد.

- جواز نامه فعالیت 30 روز قبل از ختم مدت اعتبار آن در بدل مبلغ (5000) هزار افغانی هرسه سال بعد تجدید می‌گردد.

- جواز نامه فعالیت در صورت تجدید می‌گر دد که جمعیت احکام قانون جمعیت ها، مقررۀ تاسیس و ثبت جمعیت‌ها و اساسنامه را در فعالیت‌های خویش نقض نکرده باشد.

- هرگاه جواز نامه درخلال مدت سه ماه تجدید نشود جمعیت علاوه بر پرداخت مبلغ مذکور مکلف به پرداخت مبلغ (2500) افغانی می‌باشد.

- هرگاه جواز نامه فعالیت در خلال مدت شش ماه تجدید نشود، نام جمعیت از دفتر ثبت حذف می‌گردد.

- هرگاه جمعیت بعد از حذف نام خویش از دفتر ثبت خواهان ادامه فعالیت گردد طبق احکام قانون جمعیت درخواست ثبت مجدد را به وزارت عدلیه ارایه نماید.

- هرگاه جواز نامه فعالیت جمیعت مفقود گردد بعد از اعلان در یکی از رسانه‌های همگانی مثنی جوازنامه فعالیت جمعیت متذکره در بدل مبلغ (10000) افغانی برای مدت باقی مانده اعطا می‌گردد.

- هر گاه اختلاف میان اعضای موسسین جمعیت‌ها  به و جود آید در قدم نخست اختلافات به میان آمده  میان خودشان با گفتگو و مذاکره حل گردد؛ در صورتی که اختلافات حل نگردد موضوع را کتباً  در مرکز به ریاست امور جمعیت‌ها  و در ولایات به ریاست‌های عدلیه ولایت ارایه نمایند  و در صورتی که قناعت ایشان فراهم نگردد، به منظور حل اختلاف جمعیت، قضیه به وجود آمده را مطابق قانون به نزدیک ‌ترین محکمه مربوطه ارجاع نمایند.

- هر گاه جمعیت مطابق قانون لغو گردد، اموال آن به نهاد مماثل آن تسلیم می‌گردد.

نوت:

به آگاهی در خواست کنندگان رسانیده می‌شود که روند ثبت جواز نامه فعالیت الی صدور آن در نظرداشت صراحت ماده (411) قانون مدنی مدت (60) روز را دربر می‌گیرد که در این مدت مزاحم کارمندان این اداره نشوند.

اسناد مورد ضرورت براي ثبت جمعیت :

جدول مؤسسین

جدول هیأت مدیره

جدول مسوولین مالی

اسناد مورد ضرورت برای ثبت جمعیت ها


روند اخذ جواز نامه جدید رهنمائی معاملات

درقدم نخست، متقاضی عریضه چاپی عنوانی ریاست انسجام تقدیم داشته بعد از احکام ریاست انسجام، متقاضی جواز نامه مکلف است فورم معلوماتی را در وقت تعین شده، خانه پری وتکمیل نموده وپس آن را به اداره انسجام ارائه نماید متقاضی جواز نامه مکلف است، ملکیت غیر منقول شخصی خود را به منظور جبران خساره ناشی از تخلفات یا عدم ایفای تعهدات خویش، به ادارۀ انسجام طور تضمین ارائه نماینده اشخاصی که دارای اهلیت حقوقی باشند، میتوانند ملکیت غیر منقول شخصی خود را منحیث تضمین متقاضی جواز نامه، به ادارۀ انسجام به ضمانت بدهند. ملکیت های غیر منقول تحت تضمین به بیع جایزی یا قطعی به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودر مورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند، پول تحت تضمین به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودرمورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند  اداره انسجام بعداز حصول اطمینان، درخلال مدت(10) روز به متقاضی، جواز نامه اعطاء مینماید هر گاه درخواست اخذ جواز نامه از طرف اداره انسجام رد گردد، متقاضی می تواند، اعتراض خود را توأم با دلایل طورکتبی به وزیر عدلیه ارائه نماید حق الامتیاز جوازنامه مبلغ (15000) پانزده هزار افغانی بوده که برای مدت سه سال اعطاء می گردد جوازنامه در مرکز به امضای رئیس ادارۀ انسجام ودر ولایت به امضای رئیس عدلیه صادر می گردد جوازنامه به شخص دیگر قابل انتقال نمی باشد. 

اشخاص دارای شرایط زیر، می توانند جواز فعالیت رهنمای معاملات را به دست ارند:

  • داشتن تابعیت افغانستان .

  • داشتن اهلیت حقوقی.

  • داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا.

  • عدم محکومیت به جرم جنایت، فساد اداری ویا مرتبط به شغل رهنمای معاملات یا حرمان از حقوق مدنی از طرف محکمه ذیصلاح .

  • ارائه تضمین ملکیت غیر منقول یا ارائه سند بانکی پول نقد مندرج ضمیمه شماره(1) قانون رهنمای معاملات .

اشخاص زیرنمی توانند حین تصدی وظیفه به رهنمای معاملات اشتغال ورزند:

  • قضات، حارنوالان،منسوبین وزارت های دفاع ملی وامور داخله، مؤظفین امنیت ملی، منسوبین نظامی وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی، اعضای شورای ملی وشورای های ولایتی، ولسوالی وقریه، اعضای کمیسیون های مستقل وکارکنان شاروالی ها، تصدی ها وشرکت های دولتی ومختلط وسایر کارکنان خدمات ملکی.

  • وکلای مدافع.

  • شخصی که به حکم قانون از اشتغال به وکالت دفاع ممنوع گردیده باشد.

  • اشخاص مندرج اجزای (1و2) فقرۀ (1) قانون رهنمای معاملات بعد از تقاعد یا کناره گیری از وظیفه درصورتی که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، می توانند جواز نامه راکسب نمایند.

 

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات