اعلان کاریابی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر خدمات
شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمر خدمات (اعلان مجدد) تعداد بست: 1 بست: 3 وزارت/: عدلیه بخش مربوط: ریاست مالی و اداری تاریخ اعلان: 22- می-2017 تاریخ ختم اعلان: 30- می - 2017 وزارت عدلیه : وزارت...
May 23, 2017 -
آمر ارتباط عامه
شمارۀاعلان وظیفه MOJ-CBR-31-2016 عنوان وظیفه: آمر ارتباط عامه تعداد بست: ۱ بست: ۳ ریاست : نشرات و ارتباط عامه وزارت/اداره: عدلیه تاریخ اعلان: ۲۲/۰۵/۲۰۱۷ تاریخ ختم اعلان: ۳۱/۰۵/۲۰۱۷ وزارت عدلیه...
May 22, 2017 -
رئیس عمومی حقوق مرکز
شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس عمومی حقوق مرکز (اعلان مجدد) تعداد بست: 1 بست: 1 بخش مربوط: ریاست عمومی حقوق مرکز وزارت/اداره: عدلیه تاریخ اعلان: 22- می-2017 تاریخ ختم اعلان: 30- می - 2017 وزارت عدلیه...
Mar 11, 2017 -
رئیس دیپارتمنت قوانین بین الملل و حقوق بشر
شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه : رئیس دیپارتمنت قوانین بین الملل و حقوق بشر (اعلان مجدد) تعداد بست : 1 بست: 2 وزارت/اداره: عدلیه بخش مربوط: ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی تاریخ اعلان:...
Mar 30, 2016 -