اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ترجمان حقوقی
اعلان پست خالی ترجمان حقوقی عنوان وظیفه : ترجمان حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقعیت : کابل ریاست : پروژه تسوید قانون جامع اطفال/اداره حمايت از حقوق بشر رتبه/بست: تعداد بست: (۱ ) گزارش به : مسؤل/مدیر...
Aug 05, 2014 -
همآهنگ کنندۀ منطقوی ( ولایت بلخ،مزارشریف)
برنا مۀ انکشافی ملل متحد لایحۀ وظایف اطلاعات درمورد پست/ وظیفه عنوان وظیفه: همآهنگ کنندۀ منطقوی( ولایت بلخ،مزارشریف) درجۀ بندی شده از قبل : نظارت کننده: آمر بخش- سطح ولایتی ...
Jul 20, 2014 -