اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
عضو مسلکی حقوق مدنی و تجارتی چهارده ولایات
مشخصات بست: عنوان بست: عضو مسلکی حقوق مدنی و تجارتی چهارده ولایات بســت: چهارم تعدادبسـت: (14) وازرت/اداره: وزارت عدلیه موقعیــت: ولایات مربوطه تاریخ نشرو ختم اعلان: ۰۷/۰۱/۱۳۹۸ الی ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ وظیفه: بررسی...
Mar 31, 2019 -
مدیر حقوق ۲۲ ولسوالی ولایات(خوست، هلمند، نیمروز، جوزجان، تخار،فاریاب، غزنی، کنر، پکتیکا و زابل)
شخصات بست: عنوان بست: مدیر حقوق ۲۲ ولسوالی ولایات(خوست، هلمند، نیمروز، جوزجان، تخار،فاریاب، غزنی، کنر، پکتیکا و زابل) بسـت: چهارم تعدادبسـت: (۲۲) وازرت/اداره: وزارت عدلیه موقعیــت: ولایات مربوطه تاریخ نشرو ختم اعلان:...
Mar 31, 2019 -
عضو مسلکی مدیریت حقوق سیزده نواحی شهر کابل
مشخصات بست: عنوان بست: عضو مسلکی مدیریت حقوق سیزده نواحی شهر کابل بســت: چهارم تعدادبسـت: (۱۳) وازرت/اداره: وزارت عدلیه موقعیــت: کابل تاریخ نشرو ختم اعلان: ۰۷/۰۱/۱۳۹۸ الی ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ هدف وظیفه: تحصیل حقوق اشخاص...
Mar 31, 2019 -
مدیر عمومی حقوق ولسوالی (قره باغ، گلدره، موسهی، میربچه کوت و خاکجبار)
مشخصات بست: عنوان بست: مدیر عمومی حقوق ولسوالی (قره باغ، گلدره، موسهی، میربچه کوت و خاکجبار) بســـــت: چهارم تعدادبسـت: (۵) وازرت/اداره: وزارت عدلیه موقعیــت: کابل تاریخ نشرو ختم اعلان: ۰۷/۰۱/۱۳۹۸ الی ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ ...
Mar 31, 2019 -
عضو مسلکی کمیته تجارتی ولایت (بدخشان، تخار، نورستان، هرات، بغلان، بامیان، ننگرهار،کندهار،میدان وردک، زابل و بادغیس)
مشخصات بست: عنوان بست: عضو مسلکی کمیته تجارتی ولایت (بدخشان، تخار، نورستان، هرات، بغلان، بامیان، ننگرهار،کندهار،میدان وردک، زابل و بادغیس) بســت: چهارم تعدادبسـت: (۱۱) وازرت/اداره: وزارت عدلیه موقعیــت: کابل تاریخ نشرو ختم...
Mar 31, 2019 -
عضو مسلکی کمیته مدنی، تشخیص و حمایت از دارای های عامه
مشخصات بست: عنوان بست: عضو مسلکی کمیته مدنی، تشخیص و حمایت از دارای های عامه بســت: چهارم تعداد بسـت: (۷) وازرت/اداره: وزارت عدلیه موقعیــت: کابل تاریخ نشرو ختم اعلان: ۰۷/۰۱/۱۳۹۸ الی ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ هدف وظیفه: دفاع از...
Mar 31, 2019 -
عضو مدیریت حقوق ولسوالی ولایات ( بغلان، بدخشان، تخار، غزنی، فراه، ننگرهار، هلمند، میدان وردک و نیمروز)
مشخصات بست: عنوان بست: عضو مدیریت حقوق ولسوالی ولایات ( بغلان، بدخشان، تخار، غزنی، فراه، ننگرهار، هلمند، میدان وردک و نیمروز) بســت: پنجم تعدادبسـت: (۱۴) وازرت/اداره: وزارت عدلیه موقعیــت: ولایات مربوطه تاریخ نشرو ختم...
Mar 31, 2019 -
مدیر حقوق ۲۰ ولسوالی ولایات (پنجشیر، دایکندی، هرات، بدخشان، بغلان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، خوست، ارزگان، کندهار و فاریاب)
مشخصات بست: عنوان بست: مدیر حقوق ۲۰ ولسوالی ولایات (پنجشیر، دایکندی، هرات، بدخشان، بغلان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، خوست، ارزگان، کندهار و فاریاب) بسـت: چهارم تعدادبسـت: (۲۰( وازرت/اداره: وزارت عدلیه موقعیــت: ولایات...
Mar 31, 2019 -
مدیر عمومی حقوق ولسوالی (قره باغ، گلدره، موسهی، میربچه کوت و خاکجبار)
مشخصات بست: عنوان بست: مدیر عمومی حقوق ولسوالی (قره باغ، گلدره، موسهی، میربچه کوت و خاکجبار( بســـــت: چهارم تعدادبسـت: (۵) وازرت/اداره: وزارت عدلیه موقعیــت: کابل تاریخ نشرو ختم اعلان: ۰۷/۰۱/۱۳۹۸ الی ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ ...
Mar 28, 2019 -
عضو مسلکی مدیریت حقوق سیزده نواحی شهر کابل
مشخصات بست: عنوان بست: عضو مسلکی مدیریت حقوق سیزده نواحی شهر کابل بســـــت: چهارم تعدادبسـت: (۱۳) وازرت/اداره: وزارت عدلیه موقعیــت: کابل تاریخ نشرو ختم اعلان: ۰۷/۰۱/۱۳۹۸ الی ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ هدف وظیفه: تحصیل حقوق...
Mar 28, 2019 -
صفحه 1 از 3
قبل123بعد