اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس حقوق ولایت کابل
عنوان وظیفه: کارشناس حقوق ولایت کابل بست: 3 موقعیت بست : حقوق ولایت کابل وزارت/ اداره: عدلیه تعداد بست: 5 گزارش شده به: رئیس حقوق ولایت کابل گزارش گیر از: ندارد کد: 002-008-014-90-50 تاریخ اعلان :...
Mar 13, 2019 -
کارشناس قضایای دولت
عنوان وظیفه: کارشناس قضایای دولت بست: 3 موقعیت بست: قضایای دولت ولایت کابل وزارت/ اداره: عدلیه تعداد پست: 5 گزارش شده به: رئیس عمومی قضایای دولت گزارش گیر از: ندارد تاریخ اعلان : 22-12-1397 ختم اعلان : 6-1-1398 ...
Mar 13, 2019 -
کارشناس قضایای دولت
عنوان وظیفه: کارشناس قضایای دولت بست: 3 موقعیت بست: عمومی قضایای دولت وزارت/ اداره: عدلیه تعداد بست: 2 گزارش شده به: رئیس عمومی قضایای دولت گزارش گیر از: ندارد تاریخ اعلان : 22-12-1397 ختم اعلان : 6-1-1398 هدف...
Mar 13, 2019 -
کارشناس حقوق
عنوان وظیفه: کارشناس حقوق بست: 3 موقعیت بست : ریاست عمومی حقوق مرکز وزارت/ اداره : عدلیه تعداد بست: 2 گزارش شده به: رئیس عمومی حقوق مرکز گزارش گیر از: ندارد کد: 002-008-014-90-50 تاریخ اعلان : 22-12-1397 ختم...
Mar 13, 2019 -
آمر هماهنگی با موسسات و انسجام پروژه های غیر اختیاری
عنوان وظیفه : آمر هماهنگی با موسسات و انسجام پروژه های غیر اختیاری بست : (3) موقعیت پست: ارتباط خارجه وزارت و یا اداره: عدلیه تعداد پست: 1 گزارش شده به: رئیس ارتباط خارجه گزارشگیر از: کارمندان تحت اثر تاریخ اعلان :...
Mar 13, 2019 -