اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس ترجمه اسناد انگلیسی
عنوان وظیفه : کارشناس ترجمه اسناد انگلیسی بست : 3 ریاست: عمومی انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی – حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل، وزارت عدلیه گزارش دهی به: رئیس بورد ترجمه اسناد رسمی گزارشگیری...
Sep 16, 2018 -
عضو کمیته دیوان تجارتی
عنوان وظیفه : عضو کمیته دیوان تجارتی بست : 4 ریاست: حقوق مرکز وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل – سرک 15 وزیر اکبر خان کوچه سوم گزارش دهی به: أمر بورد كارشناسان حقوق مدني و تجارتي گزارشگیری از: ندارد کود: ...
Sep 16, 2018 -
مدیر عمومی دیتابیس (HRMIS)
عنوان وظیفه : مدیر عمومی دیتابیس (HRMIS) بست : (4) ریاست: منابع بشری وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: سرک 15 وزیر اکبر خان کوچه سوم گزارش دهی به: آمر سوانح و ارزیابی اجراآت کارکنان گزارشگیری از: کارکنان تحت اثر...
Sep 16, 2018 -
راننده (دریور)
عنوان بست:راننده (دریور) ریاست: بسـت :7 گزارش دهی: آمر مربوطه اداره مربوط: وزارت عـدلیه موقعیت : کابل- سرک 15 وزیر اکبر خان کوچه سوم تاریخ اعلان: ۲۴/۶/۱۳۹۷ ختم اعلان : ۷/۷/۱۳۹۷ هـدف وظیفه:پیشبرد امور رانندگی...
Sep 16, 2018 -
عضو کمیته تطبیق احکام قطعی (حوزه دوم)
عنوان وظیفه : عضو کمیته تطبیق احکام قطعی (حوزه دوم) بست : (3) دو بست ریاست: حقوق ولایت کابل وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل – ناحیه دوم چهارراهی صدارات محوطه ولایت کابل گزارش دهی به: آمر حقوق حوزه مربوط...
Sep 15, 2018 -
عضو مسلکی کمیته تجارتی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی کمیته تجارتی بست : (3) ریاست: قضایای دولت ولایت کابل وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: سرک 15 وزیر اکبر خان کوچه سوم گزارش دهی به: رئیس قضایای دولت کابل گزارشگیری از: از کارمندان بخش...
Sep 15, 2018 -
مدیر عمومی دیتابیس قوانین
عنوان بست : مدیر عمومی دیتابیس قوانین رتبه بست: (4) بخش مربوط: ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی اداره مربوط: وزارت عدلیه موقعیت: کابل-سرک 15 وزیر اکبر خان کوچه سوم کود : ارائه...
Sep 15, 2018 -
مدیر عمومی معاشات
عنوان وظیفه : مدیر عمومی معاشات بست : (4 ) ریاست: مالی و اداری وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل گزارش دهی به: آمر مالی و حسابی گزارشگیری از: کارمندان بخش کود: تاریخ اعلان: ۲۴/۶/۱۳۹۷ ختم اعلان :...
Sep 15, 2018 -
متخصص عیب یابی وترمیم
عنوان وظیفه : متخصص عیب یابی وترمیم بست : (4) ریاست: اداری ومالی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل گزارش دهی به: آمرانسجام خدمات تکنالوژی معلوماتی گزارشگیری از: ندارد کود: 013-07-90-50 تاریخ اعلان:...
Sep 15, 2018 -
آموزگار تعلیمات مدنی آموزگار تعلیمات مدنی
عنوان وظیفه : آموزگار تعلیمات مدنی بست : 4 ریاست: عمومی مساعدت های حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل – سرک 15 وزیر اکبر خان کوچه سوم گزارش دهی به: آمر آگاهی های عامه حقوقی گزارشگیری از: ندارد کود:...
Sep 15, 2018 -
صفحه 1 از 3
قبل123بعد