اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آفیسر ارشد حقوق بشر(مسئول بخش آموزش)
عنوان وظیفه : آفیسر ارشد حقوق بشر(مسئول بخش آموزش) وزارت و یا اداره: عدلیه موقعیت : کابل ریاست : اداره حمايت حقوق بشر گزارش به: مسئول اداره حمایت حقوق بشر گزارش از : کارکنان بخش آموزش...
Apr 27, 2015 May 05, 2015