اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
همآهنگ کنندۀ منطقوی ( ولایت بلخ،مزارشریف)
برنا مۀ انکشافی ملل متحد لایحۀ وظایف اطلاعات درمورد پست/ وظیفه عنوان وظیفه: همآهنگ کنندۀ منطقوی( ولایت بلخ،مزارشریف) درجۀ بندی شده از قبل : نظارت کننده: آمر بخش- سطح ولایتی ...
Jul 20, 2014 -