اعلان کاریابی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس منابع بشری
شمارۀاعلان وظیفه: MOJ-CBR-01-2016 عنوان وظیفه: رئیس منابع بشری تعداد بست: 1 بست: 2 وزارت/اداره: عدلیه تاریخ اعلان: 2017/20/6 تاریخ ختم اعلان: 2017/30/6 وزارت عدلیه : وزارت عدلیه، به عنوان نهاد کلیدی حکومتی مسئول،...
Jun 20, 2017 -
رئیس ارتباط خارجه
شمارۀ اعلان وظیفه: MOJ-CBR-42-2016 عنوان وظیفه: رئیس ارتباط خارجه تعداد بست: 1 بست: 2 وزارت/اداره: عدلیه تاریخ اعلان: 2017/20/6 تاریخ ختم اعلان: 2017/30/6 وزارت عدلیه : وزارت عدلیه، به عنوان نهاد کلیدی حکومتی...
Jun 20, 2017 -