اعلان کاریابی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مساعد حقوقی
عنوان وظیفه : مساعد حقوقی بست : (4) تعداد بست : 8 وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: ولایت گزارش دهی به: آمر مساعدین حقوقی گزارشگیری از: ندارد کود: تاریخ اعلان: 10/11/1395 ختم اعلان :...
Jan 31, 2017 -
عضو مسلکی کمیته تجارتی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی کمیته تجارتی بست : (4) تعداد بست : 3 وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: ولایت گزارش دهی به: آمر قضایای دولت گزارشگیری از: ندارد کود: تاریخ اعلان: 10/11/1395 ختم اعلان :...
Jan 31, 2017 -
عضو مسلکی کمیته مدنی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی کمیته مدنی بست : (4) تعداد بست: 4 وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: ولایت گزارش دهی به: آمر قضایای دولت گزارشگیری از: ندارد کود: تاریخ اعلان : 10/11/1395 ختم اعلان :...
Jan 31, 2017 -
عضو مسلکی کمیته املاکی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی کمیته املاکی بست : (3) تعداد بست: 5 ریاست: عمومی قضایای دولت وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل – سرک 15 وزیر اکبر خان کوچه سوم گزارش دهی به: رییس عمومی قضایای دولت گزارشگیری از:...
Jan 31, 2017 -
مساعدین حقوقی
عنوان وظیفه : مساعدین حقوقی بست : 4 تعداد بست : 7 ریاست: مساعدت های حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: وزارت عدلیه گزارش دهی به: آمر مساعدت های حقوقی گزارشگیری از: کارمندان بخش کود : 000-04-90-50 تاریخ شروع...
Jan 31, 2017 -