اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آموزگار حقوقی
عنوان وظیفه : آموزگار حقوقی بست : (3) سه بست ریاست : منابع بشری وزارت و یا اداره : عدلیه موقیعت : سرک 15 وزیراکبرخان کوچه سوم گزارش دهی به : آمر آموزش وارتقای ظرفیت گزارشگیری از : ندارد کود :...
Aug 15, 2016 -
کمپیوترکار مجلۀ عدالت
عنوان وظیفه : کمپیوترکار مجلۀ عدالت بست : (6) ریاست: نشرات وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: سرک 15 وزیراکبرخان کوچه سوم گزارش دهی به: مدیریت عمومی مجله عدالت گزارشگیری از: ندارد کود: 50-90-09-003 تاریخ اعلان :...
Aug 15, 2016 -
مدیر عمومی معاشات
عنوان وظیفه : مدیر عمومی معاشات بست : (4 ) ریاست: مالی و اداری وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: سرک 15 وزیراکبرخان کوچه سوم گزارش دهی به: آمر مالی ومحاسبه گزارشگیری از: کارمندان بخش تاریخ اعلان : ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ ختم...
Aug 15, 2016 -
عضو مسلکی کمیته تجارتی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی کمیته تجارتی بست : (4) ریاست: عمومی قضایای دولت وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: سرک 15 وزیراکبرخان کوچه سوم گزارش دهی به: رییس عمومی قضایای دولت گزارشگیری از: ندارد...
Aug 15, 2016 -
اعضای نظارت رهنمائی معاملات
عنوان وظیفه : اعضای نظارت رهنمائی معاملات بست : (5) ریاست: انسجام ، بررسی ثبت جواز ها وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: سرک 15 وزیر اکبرخان کوچه سوم گزارش دهی به: به آمر رهنمای معاملات و عریضه نویسان گزارشگیری از: ...
Aug 15, 2016 -
آموز گار کمپیوتر
عنوان وظیفه : آموز گار کمپیوتر بست : (5) ریاست : مرکزاصلاح وتربیت اطفال ولایت کابل وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: کابل – چهار راهی پشتونستان گزارش دهی به: به مدیریت بخش مربوط گزارش گیری : کود:...
Aug 15, 2016 -
آموز گار لسان انگلیسی
عنوان وظیفه : آموز گار لسان انگلیسی بست : (5) ریاست : مرکزاصلاح وتربیت اطفال ولایت کابل وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: سرک 15 وزیراکبرخان کوچه سوم گزارش دهی به: به مدیریت بخش مربوط گزارش گیری : ...
Aug 15, 2016 -
مدیر تحلیل و تصنیف وظایف
عنوان وظیفه: مدیر تحلیل و تصنیف وظایف بست : (5) ریاست: منابع بشری وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: سرک 15 وزیراکبرخان کوچه سوم گزارش دهی به: مدیرعمومی تحلیل وظایف گزارشگیری از: ندارد کود: 008-03-90-50 تاریخ...
Aug 15, 2016 -
مامور اداری
عنوان وظیفه : مامور اداری بست : (6 ) دو بست ریاست: مالی و اداری وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: گزارش دهی به: مدیر اداری گزارشگیری از: ندارد کود: 003-07-90-50 تاریخ اعلان : ۲۳/۰۵/۱۳۹۵...
Aug 15, 2016 -
مساعدین حقوقی
عنوان وظیفه : مساعدین حقوقی بست : 4 (3 نفر) ریاست: مساعدت های حقوقی وزارت و یا اداره: عدلیه موقیعت: سرک 15 وزیر اکبرخان کوچه سوم گزارش دهی به: آمر مساعدت های حقوقی گزارشگیری از: کارمندان بخش کود : ...
Aug 15, 2016 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد