اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
عضو مسلکی دیپارتمنت مطالعه تشریح و آموزش قوانین
شمارۀاعلان وظیفه: MOJ-CBR-17-2016 عنوان وظیفه: عضو مسلکی دیپارتمنت مطالعه تشریح و آموزش قوانین تعدادبست: 5 بست: 3 وزارت/اداره: وزارت عدلیه بخش مربوط: ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی...
May 03, 2016 -
عضو مسلکی دیپارتمنت مدنی
شمارۀاعلان وظیفه: MOJ-CBR-16-2016 عنوان وظیفه: عضو مسلکی دیپارتمنت مدنی تعداد بست: ۱ بست: ۳ وزارت/اداره: عدلیه بخش مربوط: دیپارتمنت قوانین مدنی ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی‌ تاریخ اعلان:...
May 03, 2016 -
عضو مسلکی دیپارتمنت کار و اداره
شمارۀاعلان وظیفه: MOJ-CBR-12-2016 عنوان وظیفه: عضو مسلکی دیپارتمنت کار و اداره تعداد بست: ۱ بست: ۳ وزارت/اداره: عدلیه بخش مربوط: ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی تاریخ اعلان: ۲۰۱۶/۵/۰۱ تاریخ...
May 03, 2016 -
عضو مسلکی دیپارتمنت جزایی
شمارۀاعلان وظیفه: MOJ-CBR-15-2016 عنوان وظیفه: عضو مسلکی دیپارتمنت جزایی تعداد بست: ۱ بست: ۳ ‌ وزارت/اداره: عدلیه بخش مربوط: ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی تاریخ اعلان: تاریخ...
May 03, 2016 -
عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین تعلیمی فرهنگی و صحت
شمارۀ اعلان وظیفه: MOJ-CBR-11-2016 عنوان وظیفه: عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین تعلیمی فرهنگی و صحت تعدادبست: ۱ بست: ۳ وزارت/اداره: عدلیه بخش مربوط: ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی تاریخ اعلان:...
May 03, 2016 -
عضو مسلکی دیپارتمنت تجارتی و سکتور خصوصی
شمارۀ اعلان وظیفه: MOJ-CBR-11-2016 عنوان وظیفه: عضو مسلکی دیپارتمنت تجارتی و سکتور خصوصی تعدادبست: ۱ بست: ۳ وزارت/اداره: عدلیه بخش مربوط: ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی تاریخ اعلان:...
May 03, 2016 -
عضو مسلکی دیپارتمنت بین الملل و حقوق بشر
شمارۀ اعلان وظیفه: MOJ-CBR-10-2016 عنوان وظیفه: عضو مسلکی دیپارتمنت بین الملل و حقوق بشر تعدادبست: ۱ بست: ۳ وزارت/اداره: عدلیه بخش مربوط: دیپارتمنت قوانین بین الملل و حقوق بشرریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و...
May 03, 2016 -
عضو مسلکی دیپارتمنت اقتصادی و مالی
شمارۀ اعلان وظیفه: MOJ-CBR-14-2016 عنوان وظیفه: عضو مسلکی دیپارتمنت اقتصادی و مالی تعدادبست: ۱ بست: ۳ وزارت/اداره: عدلیه بخش مربوط: ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی تاریخ اعلان: ۲۰۱۶/۵/۰۱...
May 03, 2016 -
آمر آموزش دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین
شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: آمر آموزش دیپارتمنت مطالعه و تشریح قوانین تعدادبست: ۱ بست: ۳ وزارت/اداره: عدلیه بخش مربوط: ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی تاریخ اعلان: ۲۰۱۶/۵/۰۱ تاریخ ختم...
May 03, 2016 -