اعلان کاریابی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس تهیه و تدارکات
شمارۀ اعلان وظیفه: MOJ-CBR-25-2016 عنوان وظیفه: رئیس تهیه و تدارکات تعدادبست: 1 بست: 2 بخش مربوط : ریاست تهیه وتدارکات وزارت / اداره : عدلیه تاریخ اعلان: 18-09-2016 تاریخ ختم اعلان: 2016-10-01 ...
Sep 18, 2016 -
رئیس مالی و اداری
شمارۀاعلان وظیفه : MOJ-CBR-24-2016 عنوان وظیفه : رئیس مالی و اداری تعداد بست : 1 بست : 2 وزارت/اداره : وزارت عدلیه تاریخ اعلان : 18-09-2016 تاریخ ختم اعلان : 1/10/2016 وزارت عدلیه : وزارت عدلیه ،...
Sep 18, 2016 -