وظایف و مسئوولیت های وزارت عدلیه ج.ا.ا

 وزارت عدليه ج.ا.ا، یکی از اداره های مرکزی حکومت است. وظایف و مسئوولیت های عمده آن به گونۀ موردوار در زیر نگاشته شده است :

  • ترتيب مسوده هاي قوانين و فرامين مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان؛
  • ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقي و بين المللي، مقاوله‌ها (کنوانسيون‌ها) و موافقت‌نامه‌هاي تجارتي خارجي با قوانين جمهوري اسلامي افغانستان؛
  • مطالبه و بررسي نظريات وزارت‌ها و ادارات راجع به مسوده‌هاي قوانين و مقرره هايي‌که از طرف آنها طرح ميگردد و تکميل آن قوانين و مقرره‌ها با همکاري متخصصين وزارت‌ها و ادارات مربوطه؛
  • ارائه مشوره‌هاي قانوني و حقوقي به وزارت‌ها و ادارات دولتي؛
  • دفاع از ملکيت و منافع مادي دولت و در صورت لزوم اقامه دعوي عليه مديونين دولت؛
  • دفاع از حقوق ملکيت، کار، خانواده و ساير حقوق مدني اتباع به اساس شکايت آنان، و اتخاذ تدابير جهت تعميل فيصله‌هاي صادرۀ محاکم راجع به منازعات حقوق مدني؛
بیشتر

اخبار

بیشتر