بیوگرافی وزیر عدلیه

بيوگرافي مختصر جناب څارنپوه حبيب الله غالب وزير عدليۀ جمهوري اسلامي افغانستان
جناب حبيب الله غالب فرزند مرحوم مولوي محمد عمر کوهستاني غالب در 17 ثور سال 1318 در قريۀ قاضي خيل ولسوالي کوهستان ولايت کاپيسا چشم به جهان گشود .
محترم غالب دورۀ ابتداييه را در مکتب گلبهار ولايت پروان به پايان رسانيده و بعدآ شامل مدرسۀ ابوحنيفه گرديده و درسال 1337 از آن مدرسه فارغ شدند. ايشان تحصيلات خويشرا در پوهنحي شرعيات پوهنتون کابل دنبال نموده و در 15 قوس 1341 با اخذ ليسانس از آن پوهنحي فارغ و بتاريخ اول جدي همان سال دروزارت عدليه اشغال وظيفه کردند.

آقاي غالب نخستين دور ماموريت را در سمت آمر کتابخانه آغاز نموده و طي ساليان بعد الي 1361 بحيث مدير عمومي قلم مخصوص ، و مشاور در بخشهاي مختلف رياست عمومي تقنين ايفاي وظيفه نمودند .
در سال 1345 آقاي غالب غرض پيگيري تحصيلات عالي اختصاصي به کشور مصر رفته و دورۀ ماستري خويشرا در پوهنحي فقه وقانون پوهنتون الازهر قاهره دررشتۀ مقايسۀ فقه وقانون به پايۀ اکمال رسانيدند.

بیشتر

اخبار

بیشتر